خدمات هال کلینینگ _ Hull cleaning

سیوان دریا قابلیت  ارایه انواع خدمات و پروژه های مربوط به  غواصی صنعتی در زمینه غواصی اشباع میکس و هوا را در عمق های مختلف داراست.
در حال حاضر این شرکت در زمینه ارایه خدمات در زمینه تعمیرات ، نگهداری  و  بازرسی های زیر آبی تحت کلاس انواع شناور و ریگ های حفاری با داشتن  گواهینامه های معتبر بین المللی بصورت ذیل فعالیت دارد:
•انجام بازرسی ها زیرآبی از انواع شناور ها وریگ های حفاری و سکوهای متحرک و ثابت دریایی و انجام تعمیرات موقت زیر آبی
•انجام تست های غیر مخرب زیر آبی از سازه های دریایی بروش  مواد مغناطیسی
•انجام تعمیرات زیر آبی شامل جوشکاری و نصب آند در زیر و روی آب نصب آند در ارتفاع بروش روپ اکسس بر روی ریگ های حفاری
 • تعمیرات نشتی در  اتصالات فلنجی خطوط لوله 
•اندازه گیری متعلقات و قسمتهای مربوط به سیستم رانش شناور هاو اندازه گیری لقی مجاز  سیستم رانش و هدایت شناور ها در زیر آب 
•خزه تراشی از بدنه شنارو ها و سوپر پولیش کردن پروانه شناور ها با استفاده از هیدرولیک براشر سه قلو به منظور حصول به سرعت بهینه و کاهش مصرف سوخت